Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
afnemer: degene die met BCN een overeenkomst heeft gesloten.
cursist: degene die aan een cursus, training of andere kennisoverdrachtbijeenkomst van BCN deelneemt.

opleidingsproducten: verzamelnaam voor alle cursussen, trainingen of ander kennisoverdrachtbijeenkomsten,
die door BCN worden aangeboden.
BCN: Beschermingsbewind Centraal Nederland B.V.

 

2.  Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen BCN en afnemer.

2.2

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden BCN niet, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.3

Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

 

3.  Prijzen

3.1

Levering van diensten en/of producten geschiedt tegen door BCN gehanteerde prijzen op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

3.2

Alle prijzen zijn exclusief Omzetbelasting en exclusief andere eventueel door de overheid opgelegde heffingen
en exclusief verzendkosten van het cursusmateriaal. Dit tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.3.

BCN behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen. Een gewijzigde prijs geldt vanaf het moment waarop deze door BCN wordt ingevoerd.

 

4.  Facturering en betaling

4.1.

BCN factureert direct na de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2.

Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door BCN aangewezen bank- en/of girorekening tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3.

Bij niet tijdige betaling is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is BCN gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Afnemer is dan tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd gelijk aan 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van

€ 75, onverminderd het recht van BCN om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te

brengen.

 

5.  Overmacht

5.1.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.

5.2.

In het geval van overmacht is BCN geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd.

5.3.

Onder overmacht verstaan partijen in dit verband in ieder geval, ziekte danwel andere verhindering van de docent, niet beschikbaarheid van de cursuslocatie.

 

6.  Persoonsgegevens

6.1.

BCN gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Afnemers en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie..

 

7.  Aansprakelijkheid

7.1.

BCN betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is BCN slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door afnemer betaalde prijs.

7.2.

BCN is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

7.3

In het geval van een gebrek aan de zijde van BCN heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

7.4

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient afnemer BCN hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

7.5.

het gestelde in dit artikel geldt niet voor zover aan de zijde van BCN sprake is van opzet of grove schuld.

 

8.  Annulering door BCN

8.1.

BCN kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een opleidingsproduct annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk één week voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

 

9.  Annulering door cursist of afnemer

9.1.

De cursist of afnemer is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum. In dat geval is wel het inschrijfgeld — zijnde 10% van de cursusprijs — verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van het inschrijfgeld door BCN geretourneerd.

9.2.

Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum is de volledige cursusprijs verschuldigd.

9.3.

Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van het opleidingsproduct. De mogelijkheid van vervanging kan

door BCN worden uitgesloten. 

 

10. Cursusprogramma

10.1.

Het cursusprogramma wordt schriftelijk gepubliceerd, onder meer op de website van BCN. BCN behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.

10.2.

BCN behoudt zich het recht voor om het tijdstip, de locatie en de plaats van de cursus te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1

Op de overeenkomst tussen BCN en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2

Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Utrecht, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.